ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

1.1           Onder „HOF‟ wordt verstaan: Handelsonderneming Friesland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten (Nederland).

1.2           Onder „Afnemer‟ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in
                verband met het leveren van diensten en/of zaken dan wel het verrichten van enige andere prestatie met HOF een
                overeenkomst is aangegaan of daartoe met HOF in onderhandeling is.

1.3           Onder „Partijen‟ wordt verstaan: HOF en Afnemer.

1.4           Onder „Overeenkomst‟ wordt in deze voorwaarden verstaan: elke overeenkomst tussen HOF en Afnemer, elke wijziging
                daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.5           Indien in deze voorwaarden de term „Schriftelijk‟ wordt gebruikt, worden daaronder mede begrepen alle berichten die
                per e-mail worden verzonden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1           Deze algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden (verder te noemen: ”de Voorwaarden”) zijn van toepassing op – en
                maken onlosmakelijk deel uit van – elke offerte, aanbod, orderbevestiging, factuur en op elke tot stand gekomen
                Overeenkomst voor het leveren van diensten en/of zaken tussen HOF en Afnemer.

2.2           Door Afnemer gehanteerde algemene en/of andere voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. Hieronder
                worden mede begrepen de algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer.

2.3           Afwijkingen van of wijzigingen in deze voorwaarden dienen door HOF schriftelijk te worden bevestigd en gelden
                slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.3           Handelstermen en Incoterms, gebruikt in deze Voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, moeten
                 worden uitgelegd overeenkomstig de bij het aangaan van de Overeenkomst geldende versie van de Incoterms,
                 uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

3.4           Indien een scriftelijke bepaling in een Overeenkomst tussen Afnemer en HOF strijdig is met een bepaling in deze
                Voorwaarden of met een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1           Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van HOF zijn vrijblijvend en binden HOF niet,
                tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en wijzigingen,
                waaronder begrepen aanvullingen op een schriftelijke Overeenkomst, binden HOF slechts indien zij schriftelijk door
                HOF zijn bevestigd. In geval van tegenstijdigheid tussen de order van de Afnemer en de orderbevestiging van HOF,
                is uitsluitend de bevestiging van HOF bindend.

4.2           Na aanvaarding van de offerte door de Afnemer, wordt de opdracht schriftelijk door HOF bevestigd middels het
                toesturen van een factuur.

4.3           HOF is eerst gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard én het totale factuurbedrag inclusief
                transportkosten en/of bezorgkosten heeft ontvangen.

 

Artikel 5 – Geheimhouding

5.1           Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
                Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie valt
                in ieder geval – maar is niet beperkt tot – knowhow, door HOF gehanteerde prijzen en tussen Partijen gemaakte
                commerciële afspraken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk
                is voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1           Indien HOF als gevolg van overmacht niet of niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering
                worden verlengd met de duur van de overmacht.

6.2           Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in
                omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de tekortschietende partij, waaronder in ieder geval
                mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit,
                brand, import- en exportbeperkingen, staking, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of tekortkomingen
                van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.

6.3           In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer
                dan drie maanden duurt, kunnen zowel Afnemer als HOF de Overeenkomst schriftelijk ontbinden uitsluitend voor
                dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding
                van schade als gevolg van ontbinding.

6.4           Indien HOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts
                gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is HOF gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare
                deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Garantie

7.1           De door HOF geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de Overeenkomst indien zij de schriftelijk
                 overeengekomen specificaties bezitten. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en
                 andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU-productwetgeving zoals
                 toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijving en informatie over prijs, maat, gewicht en
                 kwaliteiten van de zaken in prijslijsten, op websites of in andere publicaties in diverse media door HOF of derden,
                 kan Afnemer geen rechten ontlenen. HOF draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt
                 zijn voor enig doel waarvoor Afnemer de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken. Geringe,
                 in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit,
                 kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op.

7.2           Tenzij anders is overeengekomen, garandeert HOF dat de zaken aan de overeengekomen specificaties in
                 de Overeenkomst beantwoorden gedurende een periode van 12 maanden na aflevering. Deze garantie laat een beroep
                 van HOF op de overige bepalingen van dit artikel en op overmacht onverlet.

7.3           Voor zover de garantie zaken betreft die HOF heeft betrokken van een derde is de garantie beperkt tot de eventuele
                garantie die door deze derde terzake aan HOF is verstrekt.  HOF vervult gedurende een dergelijke garantieperiode
                uitsluitend een loketfunctie.

7.4           Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HOF
                heeft voldaan.

 

Artikel 8 – Levering

8.1           Levering vindt plaats af fabriek “ex works”(Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2           De overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering en zijn niet aan te merken als een fatale termijn.
                Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden noch recht op enige
                vergoeding in welke vorm dan ook.

8.3           Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is HOF
                gerechtigd tot deelleveringen en zal Afnemer via een ingebrekestelling HOF alsnog een redelijke termijn voor nakoming
                geven.

8.4           Zodra de zaken ter afname voor Afnemer gereed staan en HOF dit aan Afnemer heeft medegedeeld, is Afnemer verplicht
                de zaken direct af te nemen. Niet nakoming van deze verplichting geeft HOF het recht om de zaken voor rekening en risico
                van Afnemer op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en aan Afnemer te factureren, onverminderd de overige
                rechten van HOF.

8.5           Voor zover Afnemer een verplichting tot lossing van de zaken heeft, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen. Afnemer zal
                steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en bekwaam personeel. Bij niet nakoming van deze verplichting(en) is het
                onder lid 4 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9 – Prijzen en betaling

9.1           De door HOF opgegeven prijzen zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens en gebaseerd op levering
                 af fabriek “ex works”.

9.2           Indien na de datum van een Overeenkomst maar voor levering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan
                is HOF gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

9.3           Betalingen dienen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Afwijkende
                betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van Afnemer om zijn eventuele vorderingen
                op HOF te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betaling dient te geschieden
                in de valuta waarin is gefactureerd.

9.4           De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is Afnemer direct in verzuim.
                 In het geval dat HOF van oordeel is dat de Afnemer in een slechte financiële situatie verkeert dan wel het faillissement
                of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Afnemer direct in verzuim en zijn
                alle vorderingen op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

9.5           Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 4 van dit artikel is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd.
                Indien HOF in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit
               voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een
              minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

9.6           Indien Afnemer niet, niet geheel, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
                HOF gesloten Overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, is HOF gerechtigd om
               zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te
               ontbinden, zonder verplichting van HOF tot enige schadevergoeding en onverminderd de overige aan HOF toekomende
               rechten.

 

 

Artikel 10 – Klachten en aansprakelijkheid

10.1         Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is
                overeengekomen. Eventuele tekorten moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverbon. Tevens dienen deze
                tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij HOF te worden gemeld binnen drie
                werkdagen na aflevering. Niet zichtbare gebreken dient Afnemer binnen drie werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of
               had behoren te ontdekken schriftelijk te melden bij HOF.

10.2         Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of niet tijdig bij HOF is gemeld, kan Afnemer op dat
                gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van HOF te houden
                en HOF in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Op verzoek van HOF zal Afnemer meewerken aan het 
                verschaffen van opgevraagde informatie, zoals toelichtingen en documentatie, en het maken van foto’s en video’s.

10.3         De verplichtingen van HOF in geval van gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel,
                herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag,
                zulks ter keuze van en beoordeling van de fabrikant en/of HOF.

10.4         Indien HOF adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken,
                worden deze adviezen naar beste weten gegeven. HOF draagt echter geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of
                onvolledigheid van deze adviezen. In geen geval draagt HOF aansprakelijkheid voor:

  1. indirecte en gevolgschade: waaronder mede zal zijn begrepen stagnatieschade, boetes, productieverlies, reis – en verblijfkosten, gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade;
  2. opzichtschade: zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van HOF;
  4. tekortkomingen ten gevolgde van overmacht, zoals omschreven in deze Voorwaarden.

10.5         De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen daaraan geen
                rechten ontlenen. Afnemer vrijwaart HOF tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins,
                alsmede tegen alle in verband daarmee door HOF te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke
                direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door HOF aan Afnemer verkochte, geleverde of te leveren zaken
                en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.

10.6         Het recht van Afnemer om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien de zaken aan abnormale
                omstandigheden zijn blootgesteld, niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn
                behandeld, wijzigingen zijn aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak of wanneer de
               zaken langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden en bij gebreken als gevolg van nalatig
               onderhoud. Nieuwe machines moeten minimaal 1x per jaar een onderhoudsbeurt hebben.

               Tevens vervalt dit recht indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

10.7         Iedere rechtsvordering van de Afnemer jegens HOF verjaart door het enkele verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis
                die tot de vordering aanleiding geeft. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
                van alle vorderingen en verweren jegens HOF en de door HOF bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden,
                één (1) jaar.

10.8         De verplichting tot schadevergoeding of tot vrijwaring van HOF op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is
                beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of
               deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom
               van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.

10.9         Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan werknemers, directeuren,
                vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen van HOF.

10.10       HOF heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uit te sluiten
                 of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van HOF.

 

Artikel 11 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

11.1         Alle geleverde zaken blijven eigendom van HOF tot aan het moment waarop Afnemer heeft voldaan aan alle
                betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde van alle met Afnemer gesloten Overeenkomsten geleverde
                zaken, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.

11.2         Indien Afnemer enige verplichting uit dit artikel tegenover HOF niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat
                Afnemer voornoemde verplichting niet na zal komen, is HOF zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is,
                gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan
                zullen voor rekening van Afnemer zijn.

 

11.3         Afnemer is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden
                dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/ of anderszins te bezwaren.
                Daarnaast is Afnemer gehouden de door HOF geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd
                als HOF’s eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking
                van de zaken over te gaan, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan.

 

Artikel 12 – Wet en regelgeving

12.1         Afnemer garandeert te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter-)nationale wet- en regelgeving,
                standaarden en normen, richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, inclusief alle van
                toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en
                exportbeperkingen en sanctielijsten en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen
                van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme.

 

Artikel 13 – Beëindiging

13.1         In aanvulling op haar wettelijke rechten, is HOF gerechtigd iedere Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang,
                zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat HOF tot enige vergoeding van welke schade dan ook
                gehouden te zijn, te beëindigen; indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt; afnemer eigen aangifte faillissement
                doet of indien een verzoek tot faillietverklaring van afnemer is ingediend; dan wel indien Afnemer (als natuurlijk persoon)
                komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming wordt geliquideerd of wordt ontbonden; dan wel in geval indien
                HOF redelijkerwijs vermoedt dat Afnemer niet of niet volledig voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving
                waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctiemaatregelen, met
                inbegrip van (financiële) handelsbeperkingen.

 

Artikel 14 – Geschillen

14.1         Op alle Overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
                toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
                internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals enige
                bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door
                partijen kan worden uitgesloten.